In onze strategische kaders 2022-2026 beschrijven wij onze ambities voor deze periode.

thumb_up
Onze missie

Wij maken de plek en de mentale ruimte waar – voor leerlingen en voor onderwijsprofessionals – alles aanwezig is om ieders unieke, verschillende talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die plek is de unieke ‘tussenruimte’ waar de veilige wereld van leren en ontdekken en de grote wereld van buiten elkaar ontmoeten.

key
Leidende principes

Leerlingen worden in een uitdagende omgeving voorbereid op de toekomst. Om het beste uit hen naar boven te halen wordt aangesloten bij hun kwaliteiten en interesses. Leerlingen en ouders worden actief betrokken bij het leerproces van hun kind.

Groei en ontwikkeling van medewerkers staan centraal. Er is volop aandacht voor individuele talenten en ruimte om te leren. De medewerker weet zijn vak vol passie en met oog voor verschillen tussen leerlingen, over te dragen.

De werkgever geeft professionele ruimte aan de medewerkers. Samen leren  staat hierbij centraal. Zo’n organisatie leidt tot het beste onderwijs voor onze leerlingen.

De stichting is van grote meerwaarde in de regio, heeft de blik naar buiten gericht en werkt samen met anderen om het beste onderwijs voor onze leerlingen te bewerkstelligen.

De stichting handelt transparant en kan hierop aangesproken worden. Dit betekent heldere communicatie naar ouders, leerlingen, medewerkers en externe partners.

school
Onze visie

De beste plek voor ontdekken, leren en groeien ontstaat waar leerlingen en ouders innig betrokken zijn; waar medewerkers professionele handelingsruimte krijgen; waar we helder zijn over onze ambities; en waar we iedereen om ons heen met passie meenemen in ons verhaal.

trending_up
Besturingsfilosofie

Binnen de besturingsfilosofie is leiderschapsontwikkeling van medewerkers essentieel. Binnen VOMEO vindt dit plaats binnen de reikwijdte die zich bevindt tussen gespreid leiderschap en zelfsturing. We hanteren daarbij de volgende leidende principes.

De stichting heeft voldoende kennis en kapitaal in huis om op een toekomstbestendige manier met de gevolgen van de leerlingendaling en de horizontale en verticale druk om te kunnen gaan.

De sturing van de stichting is in handen van het bestuur. Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen, en geeft ruimte aan eigen professioneel handelen van de schoolleiding: bestuur en schoolleiding denken en handelen vanuit één team.

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor hun onderscheidende identiteit, een gezonde financiële positie en kwalitatief hoogstaand onderwijs.

De scholen werken vanuit het idee dat zij eerst zelf vraagstukken oppakken, daarna de onderlinge samenwerking zoeken en vervolgens naar buiten treden.

De dienstverlening binnen de stichting is kwalitatief hoogwaardig en draagt bij aan de verdere versterking van het primaire proces.

Waar (contextuele) uitdagingen te groot zijn op schoolniveau, of waar grote meerwaarde zit in het gemeenschappelijk organiseren, vindt gemeenschappelijke organisatie en aansturing plaats.

Identiteit

Er worden drie pijlers van identiteit onderscheiden:

  1. de levensbeschouwelijk identiteit,
  2. de onderwijskundige identiteit en
  3. de schoolculturele identiteit

Levensbeschouwelijke identiteit

Omdat er sprake is van bijzonder en openbaar onderwijs wordt de levensbeschouwelijke identiteit op zowel stichtingsniveau als schoolniveau gehandhaafd en geborgd. Binnen VOMEO geldt dit voor zowel de open christelijke identiteit van CSG Dingstede als het openbare karakter van Stad & Esch.

Onderwijskundige identiteit

Voor wat betreft de onderwijskundige identiteit zijn er veel overeenkomsten tussen de scholen. Waar mogelijk worden verbindingen gelegd tussen de scholen om enerzijds de onderwijskundige profilering (onderwijsconcept en onderwijsaanbod) en anderzijds de onderwijskwaliteit te garanderen en naar een (nog) hoger niveau te tillen.

Schoolculturele identiteit

De schoolculturele identiteit is een belangrijk onderdeel van het karakter van de scholen en tegelijkertijd moeilijk in woorden uit te drukken. Het is het gevoel dat leerlingen, ouders en medewerkers krijgen als zij de school binnen lopen. De school past dan goed, of de klik is er niet. Leerlingen voelen zich er thuis of niet. Binnen beide scholen zijn er groepen medewerkers betrokken bij strategische thema’s zoals de missie, visie en identiteit van de scholen.

Visie op personeel

Alles is gericht op het leren en groeien van onze leerlingen en medewerkers. Het uitgangspunt voor ons personeelsbeleid is dat medewerkers het goud zijn van de school. Het personeelsbeleid wordt gedragen door de onderstaande vijf pijlers.