Onze kwaliteit

Ten aanzien van kwaliteit is het onze ambitie dat onze onderwijsdoelen worden gehaald én dat de persoonlijke ambities van leerlingen en medewerkers worden waargemaakt. We willen ons continu verbeteren en vieren behaalde doelen om vervolgens verder te groeien. Deze wens om te groeien vormt de ruggengraat van ons kwaliteitsbeleid. Om deze ambitie waar te maken, willen we dat alle betrokkenen binnen de scholen zich voortdurend bewust zijn van het belang van een goede onderwijskwaliteit voor de toekomstperspectieven van onze leerlingen, dat ze kritisch zijn op de geboekte resultaten en zich inspannen om deze doelgericht te verbeteren.

Cruciaal daarbij is dat eenieder verbonden is met onze missie en visie, daarvoor een hoge mate van eigenaarschap voelt en van daaruit handelt. Stad & Esch en CSG Dingstede willen hun doelen met glans behalen. De Academie vervult een sleutelpositie bij de borging en verdere ontwikkeling van een goede professionele kwaliteitscultuur.

Toezicht op kwaliteit

Parallel aan de jaarlijkse prestatieanalyse voert de Onderwijsinspectie eens in de vier jaar een onderzoek uit naar de kwaliteitszorg en het financieel beheer door het bestuur. De centrale onderzoeksvraag voor een vierjaarlijks onderzoek van de inspectie is: Is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk financieel beheer? Het onderzoek is verder gericht op vier deelvragen:

  • Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft zij voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt zij op de verbetering van de onderwijskwaliteit?
  • Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert het transparant en integer?
  • Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en ontwikkelingen en die van zijn scholen?
  • Is het financieel beheer deugdelijk?

Het onderzoek op het niveau van het bestuur is daarmee gericht op de standaarden binnen de kwaliteitsgebieden Besturing, Kwaliteitszorg en Ambitie en Financieel beheer.

De inspectie voert ook zogenoemd verificatieonderzoek uit bij de scholen  als onderdeel van het vierjaarlijks onderzoek.